KVK VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
KVK VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

Değerli Vatandaşlarımız;

 

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hizmetlerimizin kullanılması sırasında kişisel verilerinizin alınması ve işlenmesinde özel hayatınızın gizliliğinin sağlanması ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz “kişisel veri” olarak adlandırılmaktadır. Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı (Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır.) bünyesinde vatandaşlarımızın, çalışanların, çalışan adayının, stajyerin, , tedarikçilerin, ziyaretçilerin ve veli/vasi ya da temsilcilerinin kişisel verileri barındırılmaktadır.

 

 Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı olarak kurumumuzca “veri sorumlusu” sıfatıyla verileriniz işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ?

KVKK’nın 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

Özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kural olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi? teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Belediyemiz bünyesinde sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek maksadıyla almış olduğumuz kişisel veriler şunlardır.

 • Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No, Sicil No, Birey Sıra Numarası, Uyruk Bilgisi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne-Baba Adı, Medeni Hal, Vergi Numarası, Önceki Soyadı, Uluslararası Aile Cüzdanı Seri No)
 • İletişim Verisi (Telefon Numarası, Adres, E-posta)
 • Mesleki Deneyim (Meslek Bilgisi, Öğrenim Durumu, Unvan)
 • Özlük Verisi (Aile Durum Bilgileri, İkametgah, Evlenme Ehliyet Belgesi, Kimlik Fotokopisi, Evlenme Belgesi, Bekarlık Belgesi, Tapu Bilgileri)
 • Finansal Bilgi Verisi (Fatura, Finansal Performans Bilgileri, Kredi Risk Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini (Kamera Kaydı)
 • Hukuki İşlem (Dava Dosyaları)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Ses Kaydı, Video Kaydı, Fotoğraf)
 • Diğer Bilgiler (Borç Bilgisi, Ustalık Belge No, Ada Parsel No)
 • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Dini Bilgisi)
 • Müşteri İşlem (Fatura-Çek Senet Bilgileri)
 • Sağlık Bilgisi (Sağlık Raporu)

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Belediyemiz bünyesinde almış olduğumuz kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Bu amaçlar;

 1. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 2. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 3. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 5. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 6. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
 7. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 8. Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 10. Talep/Şikayetlerin Takibi
 11. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 12. Yol / Park / Bahçe Yapım ve Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 13. Etüt Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 14. Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi
 15. Ruhsat Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 16. Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 17. Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 18. Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 19. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 20. İhale Süreçlerinin Yürütülmesi,
 21. Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 22. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 23. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 24. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 25. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 26. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesis
 27. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 28. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Belediyemiz, yerel hizmet birimleri, web sayfaları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla çeşitli yöntemler kullanılarak toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle toplanmasında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olacak şekilde olmasına ve yine aynı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, açık rızanın bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılmaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Belediyemiz bünyesinde elde edilen kişisel veriler Belediyemiz faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, mevzuat gereği ve/veya kamu faydası gözetilerek Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 4. ve 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi ve kurumlara açık rıza temini suretiyle veya 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilecek ve aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere hukuken yetkili gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ve tedarikçilerden oluşmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHASI

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Belediyemiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, mevzuat uyarınca uyulması gereken yasal süreler boyunca saklanmaktadır. Saklanma sürelerinin bitimini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen usullere göre imha edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Vatandaşlarımız ilgili kişi olarak, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusu olarak Belediyemize başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz. İlgili kişi, kis?isel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusu sıfatıyla şirketimize başvurmak zorundadır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu çerçevede Belediyemize başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerini de ekleyerek;

 • Aslanbey Mahallesi, 7084. Sokak, Kamu Külliyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi Hizmet Binası, Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresimize bizzat yazılı ve ıslak imzalı olarak teslim etmek suretiyle veya Noter aracılığı ile göndermek suretiyle,
 • dulkadiroglu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalamak suretiyle yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ?" ile ulaşabilirsiniz.

 

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI İÇİN TIKLAYINIZ.

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ  AÇIK RIZA METNİ BİLGİLENDİRİLMESİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.