İhaleler

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA İŞİ

16.7.2020
1066 kez Okunmuştur.

 

 

İLAN

DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                 

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Ambalaj Atığı Toplama işi 25/06/2020 tarih ve 2020/165 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden kiralanacaktır.
 2. İhale 16 TEMMUZ 2020 SALI günü saat 14:30’da Aslanbey Mahallesi 7084. Sokak Kamu Külliyesi Dulkadiroğlu Belediyesi Hizmet Binası 3.Kat Encümen Salonu Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesi uyarınca “Pazarlık Usulü ile” yapılacaktır.
 3. İhale ile kiralanacak olan Ambalaj Atığı Toplama işinin 1 yıllık kirasının Muhammen Bedeli 77.624,44 TL (YetmişYediBinAltıYüzYirmiDörtTürkLirasıKırkDörtKuruş) (KDV Hariç), Geçici Teminat Bedeli 2.328,73 TL (İkiBinÜçYüzYirmiSekizTürkLirasıYetmişÜçKuruş) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
 4. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (YüzTürkLirası) bedelin Mali Hizmetler Müdürlüğümüze yatırılarak dekontunun Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne getirilerek satın alınabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
 5. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 16 TEMMUZ 2020 SALI günü saat 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 

 • 2020 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
 • Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
 • Mevzuat gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve (veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize ihalenin ilk ilan tarihinden itibaren herhangi bir borcu olmadığına dair (Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

 

 1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

          İlgililere ilanen duyurulur.

                                                                                                       

 

 • Etiketler :
 • -
Eklenme Tarihi : 7/16/2020
Güncelleme Tarihi : 7/16/2020