İhaleler

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

7.10.2021
402 kez Okunmuştur.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/617513

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ASLANBEY MAHALLESİ 7084 SOKAK KAT:3 YENİ HİZMET BİNASI 46030 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442124600 - 3442124622

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin Alımı 1.000.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı 4.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile akaryakıt istasyonundan ve bu istasyon ile entegre olarak çalışabilen Akaryakıt Tüketim Otomasyonlu Mobil Tankerler (ATOMTAN) vasıtası ile arazide tedarik edilecektir. 860.000 litre motorin alımı atomtanla arazide, 140.000 litre motorin istasyondan otomasyonla ikmal edilecektir. 4000 litre kurşunsuz benzin istasyondan otomasyonla ikmal edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arası

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giriş Kat: Aslanbey Mah. No:10A 7084 Sok. Dulkadiroğlu Belediye Yeni Hizmet Binası Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
2-  İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi, olduğunu gösteren belge veya belgeler ibraz edilecektir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Yüklenicinin Kahramanmaraş şehir merkezinde ATOS sistemi ile uyumlu, EPDK`dan alınan Bayilik Lisansı belgesine haiz pompa istasyonu bulunacaktır. Tanker bu istasyona lisanslı olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her Türlü Akaryakıt ürünleri satışı işi  benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Akaryakıt Tüketim Otomasyonlu Mobil Tankerler Akaryakıt İstasyonunun idare merkezine (Dulkadiroğlu Belediyesi Aslanbey Mahallesi 7084 Sokak Yeni Hizmet Binası 46030 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş) uzaklığı, idare mesafeden kaynaklanan Km başına akaryakıt maliyetini etkileyeceğinden, İstasyonun İdareye Olan Mesafesi fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır. Mesafe hesabında; İdare merkezinde bulunan herhangi bir aracın istasyondan yakıt alarak tekrar idare merkezine döneceği varsayılarak bu süreçte kat edeceği toplam mesafe, Km cinsinden dikkate alınır. Tek yön veya kuş uçumu mesafeler dikkate alınmaz. Mesafe dijital harita üzerinden hesaplanacak, mesafe hesaplanacak, mesafe hesaplamalarında oluşacak itilaflarda idare ölçümleri geçerli olacaktır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 93
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

 

Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 0,0 Km - 3,0 Km arası

5

İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 3,1 Km - 6,0 Km arası

4

İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 6,1 Km - 10,0 Km arası

3

İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 10,1 Km - 15,0 Km arası

2

İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 15 Km ve üstü

1

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Otomasyonlu Sistemli Dökme Akaryakıt Alımı İdarenin göstereceği yere otomasyonlu tank kurma ve bu tanka uyumlu olan otomasyonlu ve sürücülü tanker bulundurmanın toplam fiyat etkileyeceğinden dolayı araç otomasyonu ve otomasyonlu 25.000 Litrelik yakıt tankı, bu sistemle uyumlu olan şoförlü tanker fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır. Tanım1 ile Tanım2 arasında teklif değerlendirmesi olursa Tanım1 toplam puanına +2 puan eklenir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 93
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

 

Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Otomasyonlu Tank Kurma

2

Araçlara Otomasyon Kurma

2

Otomasyonlu ve Şoförlü Tanker

2

İş Bitimi Otomasyonlu Tankı Bedelsiz Olarak İdareye Bırakma(Hibe Etme)

2


 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 • Etiketler :
 • -
Eklenme Tarihi : 10/7/2021
Güncelleme Tarihi : 10/7/2021