İhaleler

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ TURİZME YENİ BİR BOYUT KAZANDIRARAK TEKNOLOJİ ODAKLI TURİZMİ UYGUL

28.6.2021
114 kez Okunmuştur.

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ TURİZME YENİ BİR BOYUT KAZANDIRARAK TEKNOLOJİ ODAKLI TURİZMİ UYGULAMAYI GERÇEKLEŞTİRİYOR PROJESİ KAPSAMINDA KURTULUŞ MAHALLESİ 42012 SOKAK SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2021/351349

İşin Adı

:

Dulkadiroğlu Belediyesi Turizme Yeni Bir Boyut Kazandırarak Teknoloji Odaklı Turizmi Uygulamayı Gerçekleştiriyor Projesi Kapsamında Kurtuluş Mahallesi 42012 Sokak Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Uygulamaları İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

ASLANBEY MAHALLESİ 7084 SOKAK KAT:1 YENİ HİZMET BİNASI 46030

b) Telefon ve faks numarası

:

3442124600 - 3442124622

c) Elektronik posta adresi

:

imarisleri@dulkadiroglu.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

https://www.dulkadiroglu.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet Dulkadiroğlu Belediyesi Turizme Yeni Bir Boyut Kazandırarak Teknoloji Odaklı Turizmi Uygulamayı Gerçekleştiriyor Projesi Kapsamında Kurtuluş Mahallesi 42012. Sokak Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Uygulamaları İşi

b) Yapılacağı Yer

:

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mahallesi 42012.Sokak

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giriş Kat: Aslanbey Mah. No:10A 7084 Sok. Dulkadiroğlu Belediye Yeni Hizmet Binası Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati

:

06.07.2021 - 10:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İsteklinin;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
taahhütname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.2.

Taahhüt Teknik Personel Listesi:

Adet

Pozisyon

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

 

Mimar

En az 1 yıl deneyimli

1 Adet

 

Harita Mühendisi

En az 1 yıl deneyimli

1 Adet

  

Elektrik Mühendisi

En az 1 yıl deneyimli

1 Adet

 

4.3.3 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri I. Grup: Bina İşleri” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat:3 Aslanbey Mah. No:10A 7084 Sok. Dulkadiroğlu Belediye Yeni Hizmet Binası Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat:3 Aslanbey Mah. No:10A 7084 Sok. Dulkadiroğlu Belediye Yeni Hizmet Binası Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

  • Etiketler :
  • -
Eklenme Tarihi : 6/28/2021
Güncelleme Tarihi : 6/28/2021