GÜNCEL

MUTFAK MÜZESİ

KAHRAMANMARAŞ TEMETİK MUTFAK MÜZESİ İLE KÜLTÜREL MİRASIMIZ OLAN ZAHİRE GELENEĞİNİN YAŞATILMASI PROJESİ KAPSAMINDA TEMATİK MUTFAK MÜZESİ ONARIMI UYGULAMA İŞİ

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2016/19988

İşin Adı

:

Kahramanmaraş Temetik Mutfak Müzesi İle Kültürel Mirasımız Olan Zahire Geleneğinin Yaşatılması Projesi Kapsamında Tematik Mutfak Müzesi Onarımı Uygulama İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

İSMETPAŞA MAHALLESİ BORSA CAD. BELEDİYE EK HİZMET BİNASI KAT:4 46100

b) Telefon ve faks numarası

:

3442124600 - 3442214632

c) Elektronik posta adresi

:

fenisleri46@dulkadiroglu.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.dulkadiroglu.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ESKİ ESER ONARIMI UYGULAMA İŞİ – 1 ADET

b) Yapılacağı Yer

:

DULKADİROĞLU İLÇESİ MERKEZ BÖLGE KURTULUŞ MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180 gün içinde iş tamamlanacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat:3 İhale Salonu İsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Dulkadiroğlu Belediye Ek Binası / Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati

:

16.02.2016 - 09:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

d) İdari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

f) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

ı) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

l) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

n) İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

o) Teknik Personel Taahhütnamesi

Sıra no

miktarı

pozisyonu

mesleki unvanı

mesleki özellikleri

1

1 adet

şantiye

mimar

5 yıl deneyimli

2

1 adet

şantiye

inşaat mühendisi

5 yıl deneyimli

İsteklilerin İhale konusu işi yerine getirmek için yukarıdaki tabloda sayı ve nitelikleri belirtilen personeli çalıştıracağına dair teknik personel taahhütnamesi verilmesi yeterlidir.

p) Bu ihalede benzer iş olarak Tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılarda onarım veya restorasyon işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat:3 İsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Dulkadiroğlu Belediye Ek Binası / Kahramanmaraş adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat:3 İsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Dulkadiroğlu Belediye Ek Binası / Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

Projeler Slayt
444 9 812
info@dulkadiroglu.bel.tr