GÜNCEL

BELEDİYE MECLİSİMİZ 07 OCAK 2015 TARİHİNDE TOPLANDI.

GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: Başkan 03Aralık 2014 tarihli toplantıya ait eski tutanak özetleri hakkında söz almak isteyen olup olmadığınısordu. Söz alan olmadı.

 Yapılan oylamada eski tutanaközeti oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 2.MADDESİNDE: Gündemin 2.Maddesinde  Denetim Komisyonu Seçilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2014 tarih ve 282 sayılı yazısı okundu.

 Yapılan gizli oylamasonucu 27 oy kullanıldı.Denetim Komisyonu üyeliğine Adem ÇAY, Zafer YAŞAR, Serhat KOLUKIRIK 27 şer oy, Ali DÖKME ise 26 oyalarak seçildiler.

 GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: Gündemin3. Maddesinde  Maktu fazla çalışma ücreti hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 25/12/2014 tarih ve 921 sayılı yazısı okundu.

 2015 mali yılıiçerisinde Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışmaücretinin 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde belirtilen (tutar ) üst limitten ödenmesi  oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Gündemin 4. Maddesinde Mülkiyeti Belediyemize ait  hisseli parsellerin satışı hakkında İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 17/12/2014 tarihve 3665 sayılı yazısı okundu.

Mülkiyeti Belediyemizeait 6 adet hisseli parsel arsaların satışı için Belediyemiz encümenine yetkiverilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: Gündemin 5. maddesinde İmar Planı tadilatlarının görüşülmesihakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 3064 sayılı yazısı okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 Uygun bulunan2014/31 numaralı Dulkadiroğlu 1626 ada 3 parselin Belediye Hizmet Alanına Eğitim Tesisi Yapılabilir NotuEklenmesi talebine düzenlenen komisyon raporu okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 Yenişehir Mahallesi 3709 ada 3 parselde Emsal SabitKalmak Koşuluyla Max.Kat 4'ten A1-4 Nizama dönüştürülmesi  talebine düzenlenenkomisyon raporu okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 Yenişehir Mahallesi 3281ada 2 parselin E=1.80 Max.Kat 5' ten K1+K5 Nizama dönüştürülmesi talebinedüzenlenen komisyon raporu okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 Aslanbey Mahallesi 140 ada 12 parselin Emsal SabitKalmak Koşuluyla Max.Kat 5'e dönüştürülmesi talebine düzenlenenkomisyon raporu okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 Şeyhadil Mahallesi 620 ada 1 parselde bulunan Resmi Kurum Alanının emsalinin 1.00'dan 1.50'yeyükseltilmesi talebine komisyon raporu okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 İncelemesi devam eden ve  İmar ve BayındırlıkKomisyonuna havale edilecek yeni imar plan değişiklik talepleri okundu.

            İmar ve Bayındırlık Komisyonuhavalesi oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 6. MADDESİNDE: Gündemin 6.Maddesinde Müdür ve Üstü Yönetici Ataması  hakkında İnsan Kaynakları ve EğitimMüdürlüğünün 30/12/2014 tarih ve 933 sayılıyazısı okundu.

            MuharremKALKAN'ın Belediye Başkan Yardımcılığına atamasının  belediye meclisinin bilgisine sunulması oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 7. MADDESİNDE: Gündemimizin gündem dışı 7. maddesinde Yetki verilmesi hakkında DestekHizmetleri Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 343 sayılı yazısı okundu.Oy birliği ile gündeme alındı.

 BelediyeBaşkanı Necati OKAY' a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 8. MADDESİNDE: İlimiz Yavuz Selim Mahallesi 54. ve56. sokağın arasındaki Yavuz Selim parkının adının 13.07.2006 tarihinde Bitlisİlinin Bölükyazı İçgeçit Köyünde Şehit düşen "Şehit Nurdoğan ZORGÜN" parkı olarak değiştirilmesihakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okundu.

            Yavuz Selim parkının adının13.07.2006 tarihinde Bitlis İlinin Bölükyazı İçgeçit Köyünde Şehit düşen "Şehit Nurdoğan ZORGÜN"parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 9. MADDESİNDE: Gündemin gündem dışı9. maddesinde İller Bankasından Kredi kullanılması için Belediye Başkanı NecatiOKAY' a yetki verilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün  06.01.2015 tarih ve 02 sayılı yazısı okundu. Oybirliği ile gündeme alındı.

            İller Bankasından kredi kullanılması için BelediyeBaşkanı Necati OKAY' a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 10. MADDESİNDE: Gündemin gündem dışı 10. maddesinde Tip Proje hakkındaİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.01.2015 tarih ve 53 sayılı yazısı okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.

Belediyemizgörev ve yetki sahasındaki dar gelirli vatandaşlara Belediyemiz tarafındanücretsiz tip proje verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 11. MADDESİNDE: Gündemin gündemdışı 11. maddesinde Yenişehir Mahallesinin tamamımın ana artere dahil edilmesihakkında Belediyemiz Meclis üyeleri Ali DÖKME ve Ali AYDIN'ın yazılı teklifleri okundu.

YenişehirMahallesinin tamamının ana arter olarak değerlendirilmesi  oy birliğiile kabul edildi.

    GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: Gündemin gündem dışı 12. maddesinde Belediye Başkanı Necati OKAY' a Yetkiverilmesi hakkında Belediyemiz Meclisüyeleri Serhat KOLUKIRIK, Mehmet Akif KAHVECİ ve Sebük Tekin ALPARSLAN' ın yazılıteklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.

DulkadiroğluBelediyesi nezdinde bir anonim şirket kurulması için Necati OKAY' a yetkiverilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 İmar veBayındırlık Komisyonuna havale edilen 5 nolu imar plan tadilatının İmar veBayındırlık Komisyonunda görüşülmesi için toplantıya 10 dakika ara verildi.

 Yenişehir Mahallesi 130 ada 32 ve 43 parseller ResmiKurum Alanında değişiklik yapılması talebinedüzenlenen komisyon raporu okundu.

Komisyonun görüşüdoğrultusunda talebin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN 13. MADDESİNDE: Gündemimizin gündem dışı 13 Maddesinde Bugünkütoplantımıza katılamayan üyelerin izinli sayılmaları hakkında, meclisüyelerimiz Ali AYDIN ve AliDÖKME' nin yazılı teklifleri okundu.Oy birliği ile gündeme alındı.

Bugünkütoplantımıza katılamayan arkadaşlarımızın izinli sayılmaları oy birliği ilekabul edildi.

 2015 yılı Şubat  ayı toplantısının 04 Şubat 2015 Çarşambasaat: 10.00 da yapılması oy birliği ile kabul edildi.

 


Projeler Slayt
444 9 812
basinyayin@dulkadiroglu.bel.tr